گزارش کارآموزی پتروشيمي شهيد تندگويان، آشنايي

گزارش کارآموزی پتروشيمي شهيد تندگويان، آشنايي با دستگاهها در آزمايشگاه مرکزي گروه: علمي کاربردي صنايع شيميايي
 • حرکت در جهت خود اتکايي وقطع وابستگي در زمينه هاي مهندسي،تجهيزات ساخت داخل ،ساختمان ونصب وصنايع پايين دستي
 • افزايش صادرات محصولات پتروشيميايي
 • انتقال فن آوري وتربيت نيروهاي انساني
تصفيه خانه پساب(WWT):
.
 • وجود فلزات سنگين در پساب واح د CTA (مانند منگنز و کبالت ) وهمچنين COD بالاي پساب
 • حجم خيلي زياد پساب اين کارخانه
 • بازديد از واحدهاي مشابه PTA که واحدهاي پساب مخصوص به خود دارند.
 • STREAM 1 پساب ارسالي از کارخانجات توليد پليمر PET1,PET2)PET)
 • STREAM 2 پساب غني از اسيد ترفتاليک ارسالي از کارخانجات توليد PTA (PTA2, PTA1)
 • STREAM 3 پساب غني از کاتاليست ارسالي از کارخانجات توليد CTA ( CTA1 , CTA2)
 • STREAM 4 پساب بهداشتي
 • STREAM 5 دوغاب غني از کاتاليست ارسالي از قسمت CTA واحد PTA1
آزمايشگاه
دستگاههاي آزمايشگاه
اشاره :


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید