شناسایی ریسکهای ساختاری در شرکتهای هلدینگتغییرات سررریع در جهان امروز در ابعاد مختلم محیهی آن چون سرریاسرری، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژی باعث شررده که سازمان های پیشرو در صحنه رقابت در صنایع

شناسایی ریسکهای ساختاری در شرکتهای هلدینگ سرمایهگذاری(تعداد صفحات:14)چکیده:
با توجه به فعالیت شررکتهای هلدینگ سررمایهگذاری در محیط پیچیده ی کنونی، نیاز به شرناسرایی خهرهای پی روی این شرکتها از عوامل مهم کامیابی و موفقیت این شرکتهاست. که در این مسیر توجه به مقولۀ ریسک، از اهمیت ویژهای برخوردار است. شناسایی ریسک یکی از اولین مراحل مدیریت ریسک بوده و باتوجه به وجود ریسکهای فروان و نیز لزوم صرف بهینه منابع در ف ضای صنعت و تجارت، شنا سایی ری سکها دارای اهمیت زیادی میبا شد، ری سکها انواع مختلفی دارند مانند ریسکهای ساختاری، عملیاتی، مدیریتی، رفتاری و مالی. از آنجا که ریسکهای ساختاری یکی از تاثیرگذارترین ریسکها برای شرکتهای هلدینگ میباشد لذا هدف اصلی این پژوه شناسایی ریسکهای ساختاری در شرکتهای هلدینگ سرمایهگذاری اسرررت.این تحقیق بر اسررراد هدف، از نوع بنیادی و از لحار گردآوری اطلاعات از نوع توصررریفی اسرررت و از ابزارهای مهالعه کتابخانهای، وب کاوی، دادههای ثانویه، مصاحبههای کیفی نیمهساختار یافته و پرس نامه ساختاریافته در قالب روشهای کیفی بهرهگیری شررده اسررت. جامعه آماری، خبرگان مدیریت هلدیگ و روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی می باشررد. در نتیجۀ این تحقیق، ری سکهای ساختاری متعددی در شرکتهای هلدینگ شنا سایی شد که شامل سه د ستۀ کلی و چهارده زیر د سته میباشد: ریسکهای ناهمگونی، ریسکهای سلسلهمراتب و ریسکهای انت صاب، که هرکدام از این دستهها شامل ریسکهای متفاوتی میباشد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

دانلود مقاله بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای

طراحی ،ساخت و اجرای سیستم پمپاژ شناور، راهکاری

پاورپوینت تدریس نشانه حـ ح.

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سامانه اساتيد دانشگاه

دانلود لایه shapefile رودخانه های استان گلستان

آمزوش طراحی کارت ویزیت حرفه ای با فتوشاپ

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری خلاق

گزارش کار محلول سازی.

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم کلاس درس علوم

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید خوراك دام؛

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان حمله مغول

کتاب فهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان

ترجمه و تحقیق کتاب سلم از کتاب خلاف شیخ طوسی

پروژه دانشگاهی

The Csharp Players Guide

لایه های شیپ فایل استان ایلام کامل

پاورپونت معرفی تکنولوژی oled

62_کارآموزی عمران مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A3 2016 A310F

گزارش کارآموزی جوشكاري الكتروفيوژن مهندسي

time