دانلود پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون ودانلود پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

دانلود پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آنچکیده مفاهیم مفلس، معسرو ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق ایران حذف شده است . لذا اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می باشد .در خصوص اشخاص غیر تاجر که قادر به پرداخت دیون خود نباشند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377برای تادیه محکوم به ،اگر مالی نداشته باشند به حبس محکوم می شوند تا اعسار خود را ثابت نمایند. معسر هم کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد که پس از حکم اعسارشخص غیر تاجر می تواند از مزایای معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی،حق داشتن وکیل معاضدتی،معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادی از حبس استفادهنماید .
فهرست
عنوان صفحه
بخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دین
فصل اول : سیر تاریخی. 6
فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون
بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن
فصل اول :انواع اعسار. 34
فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. 40
فصل سوم :مستثنیات دین. 57
بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر
فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. 68
فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن. 81
فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 91
فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 97


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود پایان نامه


پایان نامه ارشد آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجرمرجع ...

... از پرداخت دیون در خصوص عجز اشخاص غیر تاجر از تأدیه ... پایان نامه طراحی و ...

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در …

... در ورشکستگی,پایان نامه احراز تاجر بودن و ... و توقف از پرداخت دیون در ...

سایت مرجع دانلود فایل | دانلود پایان نامه کارشناسی …

دانلود پایان نامه ارشد : ... عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضم... دانلود پایان نامه ...

دانلود مقاله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در …

... پرداخت دیون در ورشکستگی,دانلود مقاله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ...

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ...

... پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم ...

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در …

... پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ... از پرداخت لینک دانلود ...

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در …

... پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون ... و غیر ورزشکار پایان نامه ...

پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در …

پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ... عجز تاجر یا ... پایان نامه ...

سایت مرجع دانلود فایل | پایان نامه رشته کشاورزی : …

دانلود پایان نامه ... زایی، باززایی و... دانلود پایان نامه ... عجز غیر تاجر از پرداخت ...

دانلود احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در …

... ,دانلود احراز تاجر بودن و توقف از ... دانلود احراز تاجر بودن و ... از پرداخت دیون ...